www.gem.lt tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Tinklalapio gem.lt ( oliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas –„GEM“ (toliau – Bendrovė), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
 2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Tinklalapiu Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie Tinklalapio ir/ar jo naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.
 3. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:
  1. informacijos apie Tiekėjo paslaugas;
  2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.
  3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
 4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Asmens duomenų apsauga

 1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Tinklalapiu.
  1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
 2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;
  1. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pranešti apie įvykusius netikslumus raštu el. paštu: info@gem.lt;
 3. Vartotojas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir/ar kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Bendrovės paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.
 4. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Bendrovė turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Tinklalapiu. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Bendrovei ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.
 5. Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Bendrovės tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 6. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:
 7. Tinklalapio ir Bendrovės paslaugų teikimo tikslais.
 8. Vartotojas, kreipdamasis į Bendrovę raštu el. paštu info@gem.lt arba atvykęs į Bendrovę, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:
  1. kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;
  2. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  3. kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
 9. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 10. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 11. Su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.
 12. Bendrovės ir Vartotojo teisės bei pareigos
 13. Bendrovė pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas Bendrovės teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
 14. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir/ar Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Tinklalapyje.
 15. Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą.
 16. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:
  1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
  2. nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
  3. neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
  4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
  5. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar Bendrovės teikiamų paslaugų procesui;
  6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar Bendrovės paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;
  7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
  8. nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Tinklalapio duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.
 17. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Bendrovė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Tinklalapiu.
 18. Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapius
 19. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti Tinklalapyje esančią informaciją su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
 20. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra Bendrovės nuosavybė, arba Bendrovė juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
 21. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.
 22. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
 23. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Paslaugų užsakymas Tinklalapyje

 1. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai gali užsakyti Bendrovės ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.
 2. Vartotojas, užsakydamas Bendrovės ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodys pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui.
 3. Vartotojas, užsakydamas Bendrovės ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba teikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo (nurodydamas savo duomenis ir/ar kontaktinę informaciją), prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims, naudojimo.

Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
 2. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.
 3. Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir Bendrovės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@gem.ltarba atvykus į Bendrovę.